Halk taleplerini yükseltiyor! – Kenan Dağaşan

Sandıkta Cumhur İttifakı halk güçleri tarafından geriletildi. Bu önemli bir başarı.

Ancak belediyelerin el değiştirmeleri, onların halkın öz çıkarları doğrultusunda işleyeceklerini teminat altına almaz. Bu bakımdan kitlelerin seçimler öncesindeki mobilizasyonunun devam ettirilmesi gerekiyor. Bu mobilizasyon belli talepler etrafında örgütlenmiş meclisler tarafından sağlanabilir.

Mahallelerde kurulacak meclisler, doğrudan demokrasinin inşa edilip yaşama geçirilebileceği yerler olabilirler. Çok geniş toplamlar gerektiren il bazındaki meclis örgütlenmeleri için ise, geri çağırma hakkının saklı olduğu temsili meclisler kurabiliriz.

Halkın öz çıkarları

Halkın öz çıkarları, gündelik yaşamda doğrudan karşılaşılan sorunların çözümünü kapsar. Yönetme, iktidar, belediyelerin denetlenmesi, geçim, işsizlik, cinsiyet eşitsizliği, temiz bir çevre, hava ve su, ulaşım, kaynaklara erişim sorunları gibi sorunları her gün her an yaşıyoruz.

Kitleler bu sorunlara cevap üretecek politikalar etrafında örgütlenmeli.

Öncelikle herkese ucuz ulaşım, parasız eğitim ve parasız sağlık hizmetleri yaşama geçirilmeli. Belediyeler, kentlerin doğa ve sağlımız için temiz ve insanca olmasını sağlamalı. Sağlık hizmetleri günümüzde erişimin en zor olduğu hizmetlerin başında geliyor. Çünkü neoliberal politikalarla sağlık son derece pahalı bir “sektör” haline geldi. Bununla eş zamanlı olarak büyük kitleler aynı politikalar sonucunda yoksullaştı.

Eğitimde eşitlik hakkı

Aynı süreç eğitimde de işledi. Uygulanan eşitsiz politikalar, eğitimde tam bir kast sistemi inşa etti. Eğitim yoksulların ve alt sınıfların son derece dezavantajlı oldukları koşullarda gerçekleşiyor. Eğitimdeki özelleştirmeler, bilginin tekelleşmesine, alt sınıfların ona erişememesine neden oluyor.

Üstelik yoksulluğun getirdiği diğer bir sürü ek dezavantaj (beslenme yetersizliği, çocuk işçilik, yoksunluktan kaynaklı uyarıcı eksikliği vb.) eğitimde daha fazla eşitsizliğe sebep oluyor. Belediye kaynaklarının bu dezavantajları gidermek için kullanılması yoksulların lehine bir politikanın basit ama etkili bir adımı olacaktır.

Kadınlara eşitlik

Cinsiyet eşitliğine dayalı bir toplumsal yaşama doğru mütevazı ama dönüştürücü bir ilk adım, belediyelerin somut pratik uygulamalarıyla atılabilir. Kadınların toplumsal yaşamlarındaki ikincil durumlarını dönüştürücü politikalar belediyeler tarafından yaşama geçirilebilir.

Kadınların ev yaşamındaki esaretleri, iş ve meslek sahibi yapılmaları, sosyal yaşama daha fazla katılmaları yönetim ve denetim mekanizmalarında temsiliyetlerinin eşitlenmesi gibi talepler ilk elden yaşama geçirilebilir.

Bütçe denetimi halka

Belediyelerin bütçelerinin gizli kapaklı operasyonlarla iç edilmesi, seçimlerin tarihi kadar eski. Belediyeler batık durumda. Ve bütçesi “artı” durumda olan belediye neredeyse yok.

Bu durumda, belediye bütçelerinin şeffaf olması, halk tarafından denetlenmeleri, bütçenin halkın yararına kullanılmasının sağlanması açısından hayati bir öneme sahip. Bu yüzden ilk taleplerimizden birisi bu kurumların denetimlerinin şeffaf bir şekilde yapılması, belediyelerin bundan sonra oluşturulacak bütçelerinin, gelir gider tablolarının sürekli halkla paylaşılması olmalıdır.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*