Program

 • Toplumsal Özgürlük Partisi, sosyalist bir toplum kurmayı amaçlar.
 • Kapitalizmin somut tarihsel hareketi sonucunda oluşan yeni toplumsal öznelerin, işçi sınıfı hareketiyle ortak ihtiyaçlar üzerinden mücadele birliğini yaratmayı amaçlar.
 • İşçi sınıfının emek sömürüsü ve onun yarattığı yabancılaşma biçimlerine karşı mücadelesini,
 • Kadınların patriyarka ve kapitalizme karşı mücadelelerini,
 • Ekolojistlerin doğanın düşmanı kapitalizme karşı mücadelelerini,
 • Alevilerin ve Kürtlerin inanç ve kimliklerinin, halkçı demokratik bir zeminde çözülmesi konusundaki mücadelelerini ortak ihtiyaçlar zemininde toplamayı varlık sebebi olarak görür.
 • Ortak ihtiyaçların karşılanması için en uygun ortam olan demokratik bir halkçı cumhuriyet kurulması için mücadele eder. Demokratik Cumhuriyet, yerel meclislerin özgür iradeleriyle aldıkları “birleşme” kararıyla oluşur. Birleşen yerel meclislerin “ayrılma” hakları da vardır.
 • Yerel meclisler, halk oyuyla seçilir ve halkın söz, yetki ve kararının mümkün olan en doğrudan biçimlerde somutlaştığı kurullardır.
 • Merkezi devletin yerel üzerindeki kontrol ve hegemonya araçları olan ve halkın parasıyla halk üzerinde egemenlik kuran merkezi -bürokratik saltanat makamları başta valilik ve kaymakamlık olmak üzere kaldırılacaktır.
 • Bütün iktidar, doğrudan halk temsilcilerinin elinde toplanmalı, o temsilciler de halk tarafından sürekli denetlenmelidir.
 • Başta yargı ve emniyet güçleri olmak üzere bütün kamu görevlileri halkoyuyla seçilmeli, yerel meclislere bağlı olmalı, yapıp ettiklerinden sorumlu olmalı, ortalama işçi ücreti almalı, kendilerini seçen halk tarafından sürekli denetlenmeli ve geri çağrılabilmelidir.
 • Yerel meclislerin-komünlerin özgür birliği olan Demokratik Cumhuriyet, o birliğin yerellerin tümünü ilgilendiren genel işlerini, doğrudan demokrasinin güncel bütün imkânlarını kullanarak ve onların yetmediği yerlerde yerel meclislerin seçtiği ve geri çağrılabilen temsilciler aracılığıyla yürütür.
 • Bu özel faaliyetin, toplumsal var oluşa hizmetten kopuşup bir bürokratik kasta dönüşerek kendisini seçenlere karşı bir kalıcı üstünlüğe sahip olmaması için anayasal önlemler alınmalıdır. Halktan bağımsızlaşarak parazitleşip urlaşan merkezi-bürokratik organlara karşı, halkın isyan hakkı anayasal güvenceye sahip olmalıdır.
 • Demokratik Cumhuriyet, bütün inançlara ve etnik kimliklere kördür. O, bir inanç ya da etnik kimlik taşımaz. Herkes istediği inanca sahip olabilir ve herkes kendi etnik kimliğinin değerlerini koruyup taşıyabilir, isteyenler de kendisini herhangi bir inanç ya da etnik kimlikle ifade etmeyebilir.
 • Demokratik Cumhuriyet, kamu işlerini düzenleyen kurallarla dini inançlara ait kuralları birbirinden ayırır.
 • Demokratik Cumhuriyet, erkek egemenliğinin binlerce yıldır farklı biçimlerde boyunduruk altına aldığı kadınlara, toplumsal yaşamın her alanında pozitif ayrımcılık uygular.
 • Demokratik Cumhuriyet, en zenginle en yoksulu eşit oranda vergilendiren dolaylı vergilerin tümünü iptal eder ve artan oranlı servet vergisi başta olmak üzere doğrudan vergilendirme yoluyla kamu hizmetlerinin masrafını karşılar.
 • Demokratik Cumhuriyet, içinde yaşayan herkesin asgari yaşam standartlarını sağlamakla görevlidir. Sağlık hizmetleri herkes için eşit kullanıma açık olmalıdır.
 • Demokratik Cumhuriyet, parasız eğitimin herkese eşit olarak ulaşmasının koşullarını yaratır.
 • Demokratik Cumhuriyet, kapitalizmin sınırsız saldırısı altında ekolojik dengeleri bozulan doğayla insani toplumsal var oluşun uyumunu sağlamayı hedefler. Kapitalizme özgü toplumsal üretim ve tüketim düzeni, yerleşim ve ulaşım gibi temel toplumsal alışkanlıklar da bu hedefe uyumlu olacak biçimde yeniden oluşturulur.
 • Demokratik Cumhuriyet, “o güne kadar toplumun sırtından geçinen onun özgür hareketini kötürümleştiren asalak devlet tarafından emilen tüm güçleri, toplumsal gövdeye geri” verir.